صرافی گاندی صرافی نیاوران
● خانه ● تبادل نظر پرنیان ● سفارش آگهی ● تماس با ما ● فیلترشکن ● عضویت در سایت
نگاهی به کتاب ,شاه, نوشته عباس میلانی نگاهی به کتاب ,شاه, نوشته عباس میلانی

چهار‌شنبه 11 می 2011 - 21 اردیبهشت 1390
کتاب "شاه" عباس میلانی چه جایگاهی در نوشته های پژوهشگرانه مربوط به ایران خواهد یافت و آیا انتظاراتی که این کتاب دامن زده بود، برآورده شده است.


● مقالات

نگاهي به كتاب 'شاه' نوشته عباس ميلاني

كتاب "شاه" عباس ميلاني چه جايگاهي در نوشته هاي پژوهشگرانه مربوط به ايران خواهد يافت و آيا انتظاراتي كه اين كتاب دامن زده بود، برآورده شده است؟

"شاه" نوشته عباس ميلاني، انتشارات پلگريو مك ميلان، 2011

به گمان من از ديدگاهي تحليلي مي توانيم اين كتاب را داري دو جنبه بدانيم: يكي به شرح ابعاد خصوصي و حريم خلوت زندگي شاه مي پردازد - كودكي و مدرسه، رابطه با اعضاي ديگر خانواده، ازدواج ها، حالات شخصي، كفش و پوشاك، رانندگي و خلباني، تندرستي و بيماري، سفرها، عشق و عواطف، باورها، توهمات و شايعه ها، و موضوعاتي از اين قبيل.

مؤلف در گزارش اين گونه موضوعات، و بررسي ويژگي هاي خلق و خوي شاه، ورزيدگي نشان مي دهد و در اين حوزه ها نكته هايي را در كتاب مي گنجاند كه برخي از آنها را پيشتر، يا به اين صورت، نشنيده بودم و برايم تازگي داشت. درباره اين ابعاد از زندگي شاه و ديگر سياستگران ايران دانسته هاي چنداني در دست نيست. اين گونه آگاهي ها شايد زماني در پي دسترسي به اسناد موجود در ايران افزوده شود. داوري درباره اطلاعات فراهم آمده در اين موارد آسان نيست و مهم پنداشتن يا نپنداشتن آنها هم به ديدگاه ها و پسندهاي افراد بستگي دارد.

جنبه ديگر كتاب، كه بخش عمده يا اصلي آن است، بررسي نقش و زيست سياسي شاه و زمينه تاريخي گسترده تر زندگي اوست؛ چون خود نيز در اين زمينه ها پژوهش هايي كرده ام مي توانم آسان تر در باره آنها داوري كنم.

به باور من كساني كه خواستار درك ژرفانگرانه زندگي سياسي شاه و زمينه هاي تاريخي آنند اين كتاب را به اندازه كساني كه در پي دانسته هايي درباره زندگي خصوصي او هستند سودمند نخواهند يافت"

به باور من كساني كه خواستار درك ژرفانگرانه زندگي سياسي شاه و زمينه هاي تاريخي آنند اين كتاب را به اندازه كساني كه در پي دانسته هايي درباره زندگي خصوصي او هستند سودمند نخواهند يافت. براي آنكه گام ناچيزي در روشنگري تاريخي برداشته باشم به بررسي اين كتاب ( يا جنبه اصلي آن به معنايي كه توضيح دادم) دست يازيده ام و به چيزي جز حقيقت پژوهي وسنجشگري بي پرده و پروا نينديشيده ام.

تنها در سايه نقد است كه دانشوري به پيش مي رود و هنجارهاي پژوهشگري استوار مي گردد. نخستين موضوعي كه در خواندن سنجشگرانه اين كتاب جلب نظر مي كند اين است كه متاسفانه اشتباهات فراواني به آن راه يافته اند؛ موارد گوناگوني را نيز مي توان يافت كه واقعيت ها، نكته ها و ظرافت هايي ناديده گرفته شده اند يا به گونه اي ناسازگار با دانسته هاي تاريخي بازتاب يافته اند.

براي اينكه اين سخن بي پايه نباشد - در شكل مفصلي از اين بررسي كه در جاي ديگري منتشر مي شود - برخي (نه همه) اين گونه موارد را بر شمرده ام تا ارزيابي كلي تري را كه در ميان نهاده ام ناموجه به نظر نيايد. تلاش در بازشناخت حقيقت و درست از نادرست، و احساس مسؤوليت در برابر نسل جوان و كساني كه مجال جستجوگري تاريخي را ندارند، بايد بر همه ملاحظات ديگر سايه افكن شود. اميدوارم مولف نيز با همين انگيزه زماني فرصت بازنگري اساسي در اين كتاب را پيدا كند و نكته هايي را كه اين نگارنده برشمرده است، يا پژوهشگران ديگر يادآوري خواهند كرد، مد نظر قرار دهد.

نويسنده در برشمردن رويدادهاي زندگي خصوصي زبردست است. مي تواند همانند يك روزنامه نگارحرفه اي توجه و احساس و هيجان خوانندگان را دامن زند. هر وقت در اين زمينه مي نويسد مي تواند خواننده را با خود همراه كند ولي هنگامي كه به سراغ تبيين و تحليل مي رود خوانندگان نكته سنج از او فاصله مي گيرند"

زندگينامه نويسي نيازمند دستيبابي به منابع دست اول است– نامه ها، يادداشت ها، پيشينه پزشكي، اسناد و مداركي كه در بايگاني هاي دولتي يا خصوصي يافت مي شود. در مورد اين كتاب نويسنده به اسناد و مداركي از اين گونه، كه در بايگاني هاي گوناگون در ايران پراكنده اند، دسترسي نداشته است و به ناگزير تا حد زيادي به اسناد دولتي بريتانيا و آمريكا تكيه كرده است. او همچنين كوشيده است دسترسي نداشتن به منابع ايراني را تا حدي با گفتگوهايش با اهل سياست و آگاهان جبران كند و مي گويد با بيش از پانصد نفر مصاحبه كرده است اما تنها نام حدود پنجاه نفر را مي توان در زيرنويس ها يافت.

از سوي ديگر شمار زيادي از نوشته هاي سودمند و منابع دست اول را كه طي سي سال گذشته در ايران و بيرون منتشر شده است يا نديده يا به آنها ارجاع نداده است. مهم تر از اين از تك نگاري ها و تحقيقات ديگر در زمينه تاريخ ايران سده بيستم كه به زندگي و زمانه شاه مربوط اند بهره چندان نبرده است. توجه درست و استفاده بجا از نوشته هاي تحقيقي موجود سبب مي شد از بازگفت برخي روايت ها پرهيز شود و نتيجه گيري ها نكته سنجانه تر باشد.

ميلاني، بر خلاف منقبت سرايان متعارف شاهان، مي داند كه شاه را در پيشگاه تاريخ بايد آزمود نه تاريخ را در پيشگاه شاه. او نيز با توجه به هنجارهاي متعارف پژوهشگري كوشيده است خود را از احساساتي كه در جرگه شيفتگان، يا صف بيزاران شاه غالب است بركنار نگاه دارد. نگاه او به شاه همدلانه است اما خرده گيرانه هم هست؛ اين از دامنه خشكي نوشته او مي كاهد و برگيرايي هاي آن مي افزايد. او در عين حال با آميخته اي از زبان آوري و اشارات ادبي و تاكيد بر اينكه نيك و بد هر دو را مي نويسد مي خواهد خود را فراتر از درگيري هاي سياسي نشان دهد.

اما گزينش آنچه در زندگي و زمانه شاه در خور تاكيد است و آنچه نيست از ملاحظاتي سياسي بركنار نيست. با اينكه اين زندگينامه به مسائل شخصي و خصوصي فراوان پرداخته است اما در اساس زندگينامه اي سياسي است و خواه ناخواه به بازگفت بخش هاي مهمي از تاريخ ايران پرداخته است. اما اين بخش ها، يا جنبه هاي زيادي از آن، را ديگران نيز بررسي كرده اند و ميلاني كمتر كوشيده است دانسته ها و يافته هاي تحليلي موجود را بازتاب دهد و نكته هاي درخور تاملي را بر آنها بيفزايد. آميختگي مباحث مربوط به قلمروهاي خصوصي و سياسي زندگي شاه نيز به شيوه اي انجام شده كه نه پيوند رويدادها هميشه آشكار است و نه نتيجه گيري ها هميشه بر داده ها تكيه دارد. پيوند داستان ها با روايت هاي پيش و پس و با طرح كلي زندگينامه نيز در همه موارد روشن نيست.

"ميلاني نويسنده باذوق و سخت كوشي است كه به پشتوانه آموخته ها و تجربه ها سخني براي گفتن دارد."

معيار اهميت مباحث هم در اين كتاب چندان مشخص نيست. ميهماني و عروسي و لباس و آرايش همان اندازه محل توجه اند كه برخورد و رقابت و تلاش و ترفند. جريان رويدادها كمابيش در نوعي تسلسل ادامه مي يابد ولي هدف اصلي ارائه تحليل هايي نيست كه ذهن هاي باريك انديش و ژرفا نگر را سيراب كند. كتاب براي اهل فن نوشته نشده ولي از اهل تفنن غافل نمانده است. شايد اين كتاب بيش از همه كساني را در نظر داشته است كه كنجكاو زندگي هاي مجلل شهريارانه و هاليوودي اند و دل نگران شور و شرها يا سختي ها و تراژدي هاي كاخ نشينان.

كنجكاوي در باره زير و بم زندگي شاهان و شاهزادگان و هنر پيشگان همه جا ميان توده هاي مردم هوادار دارد. در مورد ايران توجه به اين گونه موضوع ها با حسرت ها و نوستالژي هاي برخي غربت زدگان در مي آميزد و آنها را دامن هم مي زند. نويسنده در برشمردن رويدادهاي زندگي خصوصي زبردست است. مي تواند همانند يك روزنامه نگارحرفه اي توجه و احساس و هيجان خوانندگان را دامن زند. هر وقت در اين زمينه مي نويسد مي تواند خواننده را با خود همراه كند ولي هنگامي كه به سراغ تبيين و تحليل مي رود خوانندگان نكته سنج از او فاصله مي گيرند؛ كيفيت نثرش هم افت مي كند.

ترفندهاي داستان سرايانه و هنر نويسنده در شرح گوشه هاي زندگي خصوصي شاه و لايه هاي خوي او، و سبك او در روايت پردازي هاي شبه ادبي توده پسند، از توانايي او در تبيين مسائل و بررسي پوياي درگيري ها و تحليل تاريخي-جامعه شناختي فراتر است. بيش از آنكه در بند اين گونه تحليل ها، و گشودن افقي به سوي درك استدلالي و تفسيرروشنگرانه باشد، در پي شرح هايي است كه با چاشني هايي كنجكاوي انگيز در مي آميزد و خواننده را بر مي انگيزاند يا سرگرم مي كند.

تاريخ از ديدگاه نويسنده آوردگاه سرنوشت و كاستي ها و انتخاب هاي تراژيك است؛ ساخته افراد و پي آمد مقاصد و غرض ها و بازي ها و بازيگري ها و تصورات و واهمه هاي آنهاست. او به اين سبب به بخت و كم و كاست اراده و تصميم بسيار بيشتر توجه دارد تا به ساختارها و نهادها، و پديده هايي فراتر از روابط شخصي انساني؛ يا به تنش ميان كنشگري و ساختارها، و آرمان ها و منافع. نگرش او تاريخ نگاري را به زندگي نامه نويسي فرو مي كاهد؛ درخت يا درخت ها را نشان مي دهد اما نه جنگل را. توجه او به نقش قدرتمنداني است كه گرفتار كاستي هاي خلق و خوي شخصي اند و تركيبي از غريزه ها، آرزوها و خواست هاي متضاد؛ دست به گريبان با وسوسه ها، ترديدها، توهمات ، معما ها، جاسوس ها، بي وفايي ها و ناسازگاري ها.

تلاش در بازشناخت حقيقت و درست از نادرست، و احساس مسؤوليت در برابر نسل جوان و كساني كه مجال جستجوگري تاريخي را ندارند، بايد بر همه ملاحظات ديگر سايه افكن شود."

كاوش نويسنده در تجربه زندگي شخصي و خصوصي شاه بر پيوند مشروعيت قدرت سياسي و مشروطيت تاكيد نمي كند و زمينه گسترده تلاش هاي مشروطه خواهانه و مبارزات اجتماعي و مدني براي جامعه اي بهتر را نمي كاود. واقعيت كوبنده و تلخي كه مي بايست در محور اين بررسي قرارداشته باشد اين است كه مردي در رأس كارها قرار گرفت كه، به رغم توانايي ها يا ناتواني ها، نمي بايست در چنان موقعيتي باشد. بنا نبود سرنوشت ملت ايران با سرشت يك شخص در آميزد. تلاش هاي مشروطه خواهانه هدفي مهم تر ازجلوگيري از اين در آميختگي نداشت. اما نويسنده اغلب به گونه اي مي نويسد كه گويي اين تلاش ها بيش از حاشيه اي بر متني نبوده است؛ گفت وگويي نبوده است كه بايد چندان جدي گرفته شود؛ معياري نبوده است كه بر اساس آن مي بايست رفتارهايي سنجيده شود.

مشروطيت كه مهم ترين زمينه بحث در باره پادشاهي مشروطه و طبعا پادشاه "مشروطه " است در نوشته ميلاني بي رنگ است. شايد نمودار نمادين گويايي از بي توجهي او به مشروطيت همين باشد كه تاريخ تدوين قانون اساسي را همه جا ۱۹۰۵ نوشته است. زمينه گسترده تر قدرت شاه، نهاد سلطنت، طبقه فرادست، و آن پديده هاي ساختاري كه او را توانا كردند - به رغم ضعف هاي شخصي- به چنان قدرتي دست يابد، نيز موضوع اصلي توجه او نيست. او به چگونگي زيست شاه بسيار بيشتر از چرايي هاي آن توجه دارد و مي داند كه خواننده متعارف چه چيزهايي را بيشتر مي پسندد.

هيچ كتابي نيست كه، به رغم تلاش هاي مولف آن، از سهو و خطا يكسره بركنار باشد؛ چيزي كه زبان را به شكوه مي گشايد دامنه اين گونه كاستي هاست. اشتباه اگر حاصل دسترسي نداشتن به اطلاعات يا آسان گيري نباشد پي آمد بي دقتي است و بي دقتي در تاريخ نگاري چيزي نيست كه بتوان آن را سهل انگارانه ناديده گرفت. بازتوليد بي دقتي ها در حوزه تاريخ، پديده اي را كه فريدون آدميت "آشفتگي در فكر تاريخي" ناميد دامنه دارتر و سهمگين تر مي كند و حافظه تاريخي جمعي را آسيب پذير تر مي سازد.

اشتباهات يك اثر اعتماد خواننده آگاه را سلب مي كند و خواننده بي خبر را گمراه. خطا هاي يك كتاب، حتي اگر محدود به ثبت درست اسم ها يا جزئيات رويدادها و كارنامه هاي افراد هم باشد، درست خواني سندها، رعايت امانت در نقل آنها، صحت استنباط ها، و موجه بودن نتيجه گيري ها را هم مشكوك مي كند. ميلاني نويسنده باذوق و سخت كوشي است كه به پشتوانه آموخته ها و تجربه ها سخني براي گفتن دارد. اين سخن در حوزه تاريخ نگاري نمي بايست تا اين ميزان از خدشه آسان گيري آسيب ببيند. بي گمان اگر او در بررسي منابع و تحقيقات موجود شكيبايي بيشتري نشان داده بود و هوشمندي خوانندگانش را هم دست كم نگرفته بود مي توانست از بوته ورود به جرگه تاريخ پژوهان سرفرازتر بيرون آيد.

او به چگونگي زيست شاه بسيار بيشتر از چرايي هاي آن توجه دارد و مي داند كه خواننده متعارف چه چيزهايي را بيشتر مي پسندد. "

ايران سرزميني است كه مرده ريگ تاريخ بر دوش مردم آن سنگيني محسوس تري دارد در حالي كه دانش تاريخي در بسياري حوزه ها همچنان ناچيز مانده است. در اين شرايط بررسي درست واقعيت هاي گذشته، بازتاب هرچه روشمندتر و دقيق تر و تحليلي تر آنها، و ارزيابي سنجشگرانه حاصل كار اهميتي سترگ دارد. اين كار هم بازشناخت مسؤوليت در برابر گذشتگان است و هم در برابر مردم حال و آينده. انديشيدن بر پايه دانسته هاي نادرست يا مخدوش در باره گذشته راهيابي براي آينده را دشوار مي كند. انديشيدن مدرن چيزي جز تاريخي انديشي نيست و تاريخي انديشي در گرو آگاهي درست است از آنچه رخ داده است.

khosh bavar - ايران - يزد
ميلاني, ايكاش زندگينامه چندين خاندان پادشاهي " غرب و اسيا " را مينوشتي كه انها بهتر از شاه ايران هم نيستند و در جنايتهاي جهاني دست داشتند و دارند ( شاه انگليس و هلند بخاطر BP در نيجر و امريكاي لاتين ) و شاه سوئد كه درامد 51% جنگل سوئد متعلق به اوست, از شاه تايلند بگذريم كه حتي اهانت كردن باعث زنداني شدن طرف خواهد شد . ما ملت ايران به يك نقطه نزولي سياسي / فرهنگي / مذهبي رسيديم, كه " حق " ازمايش كردن سيستم " جديدي " را نداريم, زيرا نه وقتش را داريم و نه توان و شهامتش را, بدينجهت من خوش باور, خواهان سيستمي هستم كه بمن شخصيت ببخشد و ازادي نسبي را برايم فراهم اورد و ملاك انسانيت يك شخص به ظاهر و جاي مهر داغ بر پيشانيش نباشد كه انهم در حال حاضر خاندان پهلوي براي مردم مهيا ميسازد كه در " كنارهم و باهم " به زندگي ايرانيمان بپردازيم. شاد و شجاع باشيم.
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

zartusht67 - المان - فرانكفورت
روح پدرش و خودش پدر ايران شاد اگر انها نيامده بودند الان ما 6 تا سور به پاكستان و بنگلادش ميزديم متاسفانه يك مشت ايراني نماي خائن به خودشان اجازه ميدن به اين دو ابر مرد توهين كنند البته ادم شير پاك خورده و پاكنژاد و ميهن پرست اين كار را نميكند
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

bavar88 - هلند - آمستردام
چه بسیارند کسانی‌ مثل میلانی‌ها که مخزشون در ۵۰ ساله قبل خشک شده و واقعیت امروز ایران را نمی‌بیند،،، بدا به حال همنشینان اینها.. هههه
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

koroshkonkori - ایران - تهران
من خیلی وقته به این سایت سر میزدم ولی همین الان تصمیم گرفتم عضو بشم. بیاین بهم تبریک بگین
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

Don Mario - کلمبیا - بوگوتا
با تمام کاستی‌ها و کمبود‌هایی‌ که در بزنگاه‌های تاریخ حکومت خود داشت ولی قلبش برای مردمش میتپید و خواهان پیشرفت این کشور بود ، روحش شاد
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

2oktor - ايران - كرمان
koroshkonkori - ایران - تهرا قدمتان روي چشم
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

kamelia-77 - انگلستان - لندن
koroshkonkori-ايران-تهران سلام دوست عزيز خيلي خيلي خوش امدي .اما من متوجه نشدم چرا بايد به شما تبريك بگيم???? (شايد براي اينكه تونستين عضو بشين)
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

sourena.de - المان - ااشتوتگارت
bavar88 كدوم واقعيت?!!! فقر فحشا زندان تجاوز شكنجه اعدام دروغ رذالت .. در نظام مقدس مقام عظماي وقاحت خامنه اي و مزدوران وطنفروشي مثل تو!!!
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

Azadikhah - هلند - تكسل
کتاب جالبی‌ باید باشه. واقعیت حکومت ایران امروز:حکومت بر ایران به نام دین، خفه کردن اعتراضات مردمی در حکومتی که ادعای عدل و حکومت بر جهان را دارد.زیر خط فقر بودن ۱۴.۵ میلیون ایرانی‌،وابستگی به شوروی و چین و ادعای خودکفأیی!،کمک مالی‌ به کشورهای عربی‌ و آفریقائی در حالی‌ که مشکلات اقتصادی و مالی‌ بیشتره مردم را به تنگ آورده،نقش سپاه پاسداران در امنیتی کردن تمام ارگانها و سازمان‌ها،اعتیاد،.... koroshkonkori - ایران - تهران.خوش آمدی دوست عزیز
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

mashady - انگليس - منچستر
انگليس تصميم گرفت كه شاه ايران قاجار نباشه پهلوي باشه بعد تصميم گرفت پهلوي نباشه و خميني باشه حالا هم مزاحمش نشيد خودش ميتونه براي اينده ايران تصميم بگيره .فقط كاشكي انقدر غيرت داشتيم كه براي اين دست نشانده ها سينه چاك نكنيم .مرگ بر هرچي شاه و شاهزاده درود بر جمهوري ايراني
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

hamrah-sabz - آمریکا - لوس آنجلس
با درود،. من نمیدونم این چگونه نقدی است؟اولا چرا این مقاله نویسنده نداره؟کی‌ اینو نوشته؟در سانی‌ این چگونه نقدی است که فقط ایراد گرفته و حتا یک مثل کوچک هم نیاورده و وعده‌ی سر خرمن داده.کاربران عزیز این کتاب نتیجه سالها زحمت و مرارت است و مانند هر کتاب دیگری در دنیا بی‌ نقص نیست.کتاب را باید خواند و سعی‌ کرد که هر چیزی را در مقایسه با زمان خودش سنجید.شما نمیتوانید شاه را در زمان حال نقد کنید حتا خمینی را.مثلا جو سال ۵۷ متأسفانه طوری بود که خمینی بر مردم قالب شد و مطمئن باشید اگر صد بار دیگر هم به عقب برگردیم به خاطر شرایط خممنی،شاه و دیگران خواهند آمد.سعی‌ کنیم شرایط را آماده آمدن دمکراسی کنیم به جای فحش دادن به یکدیگر.همیشه ساختن از ویران کردن مشکل تر است.به قول دوست عزیز khosh bavar شاد و صبور و سازنده باشیم.
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

khosh bavar - ايران - يزد
mashady : با نيمه حرف اولتان كاملا موافقم, ولي منظورتان از " غيرت " چيست ?! ايا كسي كه به اشتباهش پي ببرد كه بازيچه دست ابرقدرتها شده و بلا را دو دستي وارد ايران كرده و در حال حاضر چاره اي جز سيستم مستحكمي جز سيستم سكولار و دمكراسي ندارد كه فعلا خاندان پهلوي انرا براي ما " تضميين " ميكنند, انرا به حساب بيخردي و بيغيرتي ميگذاريد ?! ايا بلوك شرقي كه به كمك غرب و پاپ دوم واتيكان و شركت كوكاكولا باعث شكست سيستم ضدبشري كمونيست شدند, بيغيرت مينماميد ?! چرا ما نبايد از تجربه ديگران و در اين مرحله حساس و تاريخي از انان كمك نگيريم كه به ما شخصيت و فرهنگ ميبخشند?! و درضمن منظورتان از جمهوري ايراني چيست ?! شاد و شجاع باشيم .
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

Royan - آلمان - المان
mashady - انگليس - منچستر شاید انگلیس تصیمیم گرفت ولی شاه ایرانی بود قلبش برای ایران وایرانی و عظمت ایران می تپید و هدفش هم این بود ولی ملت فریب خورده بی چشم روی ماجراجوی ایرانی از سر سیری تمام اینده ای که خاندان پهلوی برای ایران رشته بود پنبه کردن و کشور را به عهد صفوی و قاجار برگشت دادن واین چیزی بود که انگلیس میخواست وبهش رسید حا لا هم هرکس که ریئس جمهور جمهوری ایرانی بشه اولین کاری که میکند میخواهدکه هفت پشت خودش وخانواده اش بسته بشه و اول به فکر دزدی هاش میافته و 4 سال که به نفغ خودش کار کرد نوبت رئیس جمهور بعدی میشه و مرتب سر ملت کلاه میره. ولی اگر خاندان پهلوی بد بود دزد بود جنایتکار بود سگش شرف داشت به همه اینها /ملت زندگی میکردند و نه تحمل زندگی و امثال خمینی و دارو دسته اش توی زندان بودنند که با این شواهد حقشون بود اینده ای را که شاه برای ایران به دست اخوندا تو خشت خام می دید مردم تو ائینه ندیدند ولی به واقغیت مبارزه شاه با وطن فروشان خائن روشنفکر رسیدند یه مثل المانی هست که میگه کسی که گوش نمیده باید احساس کنه. حالا ایران داره احساس میکنه.
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

khosh bavar - ايران - يزد
hamrah-sabz : كاملا با شما موافقم دوست گرامي. شاد و همراه سبز باشيم.
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاريس
مرگ بر شورش ننگين 57 /كارتر و كارتلهاي نفتي/// و هزاران ننگ به چپيهاي وابسته و بي سواد و مجاهد اخوند بي عمامه و يك مشت اراذل اوباش اسلامي كه اين اش سمي را براي ملت پختند و هنوز زر زر انقلابي.
پنج‌شنبه 22 ارديبهشت 1390

Facebook Twitter Contact us RSS
www.IranianUK.com
دویچه وله
تحصیل در انگلستان - آمریکا

جدیدترین مطالب سایت
دیدنی ها و شنیدنی های روز
داغ ترین و پربیننده ترین مطالب
اخبار ایران و جهان
اخبار ورزشی
اخبار سینما و موسیقی
اخبار ایرانیان خارج از کشور
حوادث
عکسهای دیدنی
ویدیو کلیپ
دانلود فیلم
دانلود موزیک
فیلم ایرانی
دختران پسران و مسائل جنسی
پزشکی و سلامتی
علمی و دانستنیها
مقالات
داستان
روانشناسی
خانواده و زندگی زناشویی
تاریخی فرهنگی و هنری
زنان
مد آرایش و زییایی
تغذیه رژیم و گیاهان داروئی
آشپزی
مذهب و عرفان
طنز و جوک
کتاب و شعر فارسی
ایران سرای من
انواع فال طالع بینی و تعبیر خواب
روزنامه ها و مجلات
کامپیوتر و دانلود نرم افزار
رنگارنگ
راهنمای زندگی در خارج از کشور
تحصیل در خارج از کشور
مهاجرت
کودکان
امکانات
خانه
تبادل نظر پرنیان
سفارش آگهی
تماس با ما
فیلترشکن
عضویت در سایت
RSS
آگهی های متنی
عکس - ویدیو - سرگرمی
تحصيل در آمريكا
ادامه تحصیل در انگلستان
کالج های زبان در انگلستان
طراحی حرفه ای وب سایت
کنترل پنل کاربران
عضویت در سایت
تغییر کلمه عبور
تغییر دیگر مشخصات
جستجو در ایرانیان انگلستان
عضویت در خبرنامه
ایمیل :
دوره های تضمینی آموزش زبان انگلیسی
صرافی سمیانی
صرافی کاسپین
رایان یوکی
صرافی اطلس
صرافی موج
صرافی پرآرا
صرافی سیمرغ
دویچه وله فارسی
ادامه تحصیل در انگلستان
طراح وب سایت
راهنمای مشاغل ایرانیان
کتاب فروشی نما
صرافی گاندی
فیسبوک رایان یوکی
رایان یوکی
اين سايت هيچ گونه مسئوليتي را در قبال آگهي ها نمي پذيرد
جدیدترین مطالب سایت
حق "پس دادن" عروس، امتیازی برای دامادهای مراکشی.
گزارش تصویری عکاس ایتالیایی از فرهنگ مصرفی در حال رشد ایران
پیشروی پیشمرگ‌های کرد عراق به سوی مرکز شهر سنجار
سخنان دادکان درباره فساد در مجلس و دولت: بابک زنجانی از آستین مسئولین مملکت بیرون آمد+ ویدیو
تصاویری از بهترین آسمانخراش 2014 با 800 درخت و 14 هزار گلدان در میلان
تولد دوقلوی به هم چسبیده در شیراز + عکس
بازخوانی یک گفت و گوی شیرین فوتبالی با مرحوم مرتضی احمدی:چه کتکی زدم به خسروانی تاجی!
"دولت اسلامی" ۱۰۰ عضو خارجی فراری را اعدام کرد.
استفاده از گنجشک‌های مُرده برای جلب محبت شوهر
کشته شدن یک مظنون به عملیات تروریستی در فرانسه.
برانکو در یک قدمی نیمکت پرسپولیس/ بازگشتم به ایران، بستگی به پیشنهاد نهایی پرسپولیس دارد
مرتضی احمدی درگذشت
هواپیماهای کارکرده افغانی در ایرلاین ایرانی+اسناد
استقبال آمریکا از تلاش سونی برای نمایش احتمالی «مصاحبه»
مردی مسلح در نیویورک دو مامور پلیس را کشت
عکس روز :"عکس سلفی " اختراع ایرانی هاست + سند
درسی که مسافران پرواز بغداد - تهران به ما دادند
آیا واگذاری مناطق حفاظت شده قانونی است؟
چای آری؛ چای قند پهلو نه!
هند بزرگترین موشک خود را به فضا پرتاب کرد
قانون های ساده برای پشت میزنشین ها
سرگذشت منتظری، آئینه‌ی قانون‌گریزی در جمهوری اسلامی.
پرندگانی که با 'شنیدن توفان' آشیانه خود را ترک کردند
لازانیای بادنجان
فال روز یکشنبه 21 دسامبر - 30 آذر
جلیقه مظفرالدین شاه در راه ایران
معصومه ابتکار: پارازیت منشاء دولتی ندارد
آمریکا پیشنهاد تحقیقات مشترک با کره شمالی درباره هک سونی را رد کرد
نگرانی مسلمانان اتریش از تغییر قانون اسلام
معرفی نامزدهای بهترین فیلم خارجی اسکار؛ ناکامی ایرانی‌ها
ادامه ...
دیدنی ها و شنیدنی های روز
وقتی سوال یک خبرنگار،پوتین را به خنده واداشت
زن راننده کامیون: من عاشق کارهای مردانه ام!
سوتی دادن پیرمرد در مصاحبه با صدا سیما در رابطه با کاشت تریاک
خروسی که به جای قوقولی قوقو , می خندد
مسابقه اسپاگتی خوری بین دو سگ خانگی
گزارش تکان‌دهنده از تولید "خمیر مرغ" در ایران.
از نزدیکی آمریکا و کوبا تا هشتگ همبستگی استرالیایی‌ها با مسلمانان.
قلعه‌های پر رمز و راز اروپا از دریچه دوربین یک ایرانی.
تصحیح پارک اشتباه خودرو در یک ثانیه
استعفا و عذرخواهی عمومی مدیر "هواپیمایی کره" به دلیل تأخیر 20 دقیقه ای + ویدیو
مستند آبادانی ها و عینک ری بن
مهمانی یک گربه برای 13 سگ
تیم بدن‌سازی ایران قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ شد
دوربین مداربسته: چطور دزدها چمدان‌ها را می‌دزدند
کمک یک لاک پشت برای برگردان یک لاک پشت دیگر تا بتواند روی پاهایش بایستد
ادامه ...
داغ ترین و پربیننده ترین مطالب
پاسخ پرویز پرستویی به حرف‌های شریفی‌نیا / جایی که ایشان باشد، پا نمی‌گذارم (445+)
شیرجه مرد نروژی به داخل دریاچه یخ‌زده برای نجات اردک نیمه‌‌جان - عکس (234+)
تیم بدن‌سازی ایران قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ شد (227+)
گلوى پاره شده بزکوهى، توسط محیط بانان بخیه شد تا حیوان زنده بماند + عکس (191+)
پاسخ صادق زیباکلام به حسین شریعتمداری/ نمی شود ما بشویم غرب زده و شما وطن پرست (153+)
مرتضی احمدی درگذشت (145+)
عکس روز : پیام سفارت استرالیا به مهاجران غیرقانونی (128+)
مرد عربستانی در رقص تفنگ , ناخواسته به خودش شلیک کرد (128+)
روش ابتکاری مرد جوان برای خواستگاری از دوست دخترش (103+)
مستند آبادانی ها و عینک ری بن (102+)
۴۲ ماه حبس برای شکار پلنگ ایرانی (93+)
شهریه دانش‌آموزان افغان به جای حذف سه برابر شد. (87+)
دوربین مداربسته: چطور دزدها چمدان‌ها را می‌دزدند (81+)
کمک یک لاک پشت برای برگردان یک لاک پشت دیگر تا بتواند روی پاهایش بایستد (74+)
خاتمی: قدرت بی‌مهار نقد نشود به دیکتاتوری می‌انجامد. (67+)
ادامه ...
● خانه ● تبادل نظر پرنیان ● سفارش آگهی ● تماس با ما ● فیلترشکن ● عضویت در سایت
Copyright 2004 - 2014 © IranianUK.com , All rights reserved.